• مدرس رسمی سازمان فنی و حرفه ای

  • مدرس ارشد کمپانی H SKIN

  • دارای مدرک تجهیزات دانشگاه شهید بهشتی