• عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری دانشگاه علم و تکنولوژی کومار،سلیمانیه ،عراق

  • عضو کمیته کمک های اولیه

  • دارنده مدرک احیای قلبی ریوی از سازمان قلب آمریکا

  • نویسنده چندین مقاله و کتاب در حوزه علوم پزشکی

  • سخنران برتر بین المللی