تقویم آموزشی دپارتمان پرستاری

نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانروزساعتمدتمحل برگزاریوضعیت
دوره آموزشی تکنسین داروخانه1399/11/111399/12/05شنبه - یکشنبه -سه شنبه17-21:3050به صورت غیرحضوری و در فضای مجازیدر حال ثبت نام
دوره مدیریت زخم1399/11/201399/12/20پنجشنبه - جمعه08:30-16:3060به صورت غیرحضوری و در فضای مجازیدر حال ثبت نام
دانلود تقویم