معرفی و  پیام مدیر عامل

ایران سرافزار ما،سرزمین موعود استعدادهایی است که نهال تازه سربرآورده آنان ضعیف و شکننده است باغبانان این خاک با حمایت از غنچه های نوشکفته در هر عرصه آنان را به درختانی پربار تبدیل میکنند تا فردای بهتر این باغ زیبا را رقم زنند.

آراج رویایی است که در زیر چتر آن هیچ دانش آموز و دانشجوی پرتوانی از آنچه میخواهد و میتواند نماند،رویایی است که متصور آینده ای بهتر برای فرزندان این سرزمین است؛آراج نه یک ساختار سازمانبندی شده بروکراسی دار پرپیچ و خم بلکه خانواده ای است صمیمی که میکوشد برای تعالی اعضای آن،شعار اعضای یکدیگرند را رقم میزنند و هر جزء سازمان به یاری تعالی جزء دیگر میشتابد.آراج محدودیت نمی شناسد و در خود میبیند که شعار کیفیت آموزشی را به تمام شهرهای ایران صادر کند،آراج میکوشد که هیچ دانش آموز و دانشجوی با استعدادی به بهانه ((نبود)) از قافله پی ریزی ایران استوار جا نماند.

آراج رویایی است به وسعت بزرگی آرمان های تمام محصلین امروز و آینده سازان فردای ایرانمان

پرورش درختی به این بزرگی نیازمند دستانی است پرتوان،به همین جهت در همین راستا از تمامی آنانی که میخواهند و می توانند،میخواهند و توان ندارند و یا اندک حمیتی ایرانیانه بر حمایت آموزشی،فرهنگی و علمی  نسل آینده ایرانمان  دارند دست یاری درازکرده و به کمک میخوانیم.

باشد که فردای ایران زیبای ما آنی باشد بهتر از به  و به تعالی سیر کنیم تا جایی که فاتحان ثریا باشیم.

محمدمهدی صالحی

مدیرعامل و رییس هییت مدیره موسسه علمی آموزشی آینده راه پیمایان جوان